Management

Management

S.L.No Name Designation
1. SMT. SAROJ YADAV SECRETARY
2. SHRI RAM SINGH YADAV PRESIDENT
3. DR. NIDHI YADAV TRESURER
4. SMT. ANITA DEVI MEMBER
5. ANURADHA SHARMA MEMBER
6. DR ASHOK KUMAR MEMBER
7. SHRI BADRI PRASAD SHARMA VICE-PRESIDENT
8. SMT. BEENA JOSHI MEMBER
9. SHRI DEVESH YADAV MEMBER
10. SMT. DIPTY YADAV MEMBER
11. SHRI GAJRAJ SINGH MEMBER
12. SHRI HANSRAJ MEMBER
13. SMT. HANSLATA YADAV MEMBER
14. SHRI LAKHI RAM MEMBER
15. SHRI MANMOHAN SHARMA MEMBER
16. SMT. MANJU DEVI MEMBER
17. SHRI RAMKARAN YADAV MEMBER
18 SMT. SAROJ SHARMA MEMBER
19. SHRI SATISH RAO MEMBER
20. SHRI YASHPAL MEMBER
21. DR. BALWAN SINGH PRINCIPAL